Legal Issues for Older Adults - Tiếng Việt

Available:
 In Stock
Quantity:
 
Price:
 $10.00
Item Code:
 LIOA.VT18
 
SUMMARY

Hướng dẫn Thông tin và Tham khảo của Oregon

DESCRIPTION
A handbook for Oregonians, covering estate planning, medical matters, housing options, income and money matters, family and relationships issues, and what to do when someone dies. Also available for free download at https://www.osbar.org/public/legalissuesbook.html .


Mục lục

Chương 1 Nguồn Thu nhập cho Người cao niên

Chương 2 Vấn đề Y tế cho Người cao niên

Chương 3 Lựa chọn Gia cư cho Người cao niên

Chương 4 Quản lý lúc Bạn về Già: Tiền bạc, Bản thân

Chương 5 Lập kế hoạch Di sản

Chương 6 Khi có Người Qua đời

Chương 7 Gia đình và các Vấn đề Quan hệ

Chương 8 Nguồn lực

Chú giải